Lid wordenvind het op de hemrik

Klimaatadaptieve plannen voor de Hemrik

Onder leiding van Hogeschool Van Hall Larenstein zal de komende twee jaren onderzoek worden gedaan naar de mogelijkheden voor klimaatadaptatie op bedrijventerreinen. Klimaatadaptatie is het aanpassen aan veranderingen in het klimaat, zoals meer hitte en intensieve neerslag. In totaal zijn zes bedrijventerreinen in Noord Nederland bij het onderzoek betrokken, waaronder De Hemrik. Het onderzoek moet bedrijven, gemeenten en waterschappen inzicht bieden in de kansen en uitdagingen m.b.t. ‘groenblauwe maatregelen’ en hoe hierbij kan worden samengewerkt.

Klimaatverandering en bedrijventerreinen
Door klimaatverandering krijgen we vaker te maken met intensieve neerslag en periode van hitte en droogte. Gemeenten zoeken naar manieren om de stedelijke omgeving minder kwetsbaar te maken voor klimaatverandering. Bedrijventerreinen hebben daarbij een sleutelpositie. Bedrijventerreinen zijn vanwege hun verharde inrichting extra gevoelig voor klimaatverandering: effecten van hitte, droogte en intensieve neerslag hier zijn groter dan elders in de stad. Bovendien dragen bedrijventerreinen sterk bij aan de klimaatgevoeligheid van andere delen van de stad. Gemeenten zijn op zoek naar een effectieve aanpak van klimaatadaptatie op bedrijventerreinen.

Onderzoeksproject en uw bedrijf
In een tweejarig onderzoek wordt gekeken naar hoe klimaatadaptatie op bedrijventerreinen kan worden gecombineerd met andere doelen, zoals duurzaamheid, biodiversiteit en een aantrekkelijke leef- en werkomgeving. ‘Groenblauwe maatregelen’ zijn daarbij belangrijk, maar de vraag is op welke manier deze maatregelen kunnen worden gecombineerd met bedrijfsbelangen. Waar liggen kansen? Wat zijn belemmeringen om deze in de praktijk te brengen? Ook wordt gekeken naar de manier waarop bedrijven(terreinen) en gemeenten kunnen samenwerken bij klimaatadaptatie, in combinatie met het stimuleren van biodiversiteit en een aantrekkelijke (werk)omgeving.In het project wordt een werkwijze ontwikkeld voor het in de praktijk brengen van kosteneffectieve maatregelen. Verschillende bedrijventerreinen doen mee als pilot: De Wymerts in Bolward, Euvelgunne in Groningen, het Stadsbedrijvenpark in Assen, De Hemrik in Leeuwarden en Heerenveen Zuid (Heerenveen). Het Ecommunitypark in Oosterwolde is betrokken als ‘extreem groene’ referentie.
Op alle bedrijventerreinen is de bedrijvenvereniging het eerste aanspreekpunt voor de betrokken hogescholen: Van Hall Larenstein (Leeuwarden) en Hanzehogeschool Groningen. De projectpartners zijn verder: de gemeenten Súdwest Fryslân, Groningen, Leeuwarden, Assen en Heerenveen, Wetterskip Fryslân en de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest, de Friese Milieufederatie, Donker Groen, Snoek Puur Groen en Witteveen Advies. 
Het onderzoek is inmiddels gestart. In de eerste fase (dit jaar 2021) zullen we vooral metingen en inventarisaties verrichten m.b.t. weer en klimaat, biodiversiteit en wensen en ervaringen van bedrijven en werknemers. Veelal zullen deze metingen door studenten gedaan worden. Mogelijk wordt u binnenkort gevraagd om mee te doen, bijv. aan een meting of enquête. Alvast: hartelijk dank!
We houden u op de hoogte van de voortgang. Bij vragen kunt u contact opnemen met Ineke Baan, projectleider bij Van Hall Larenstein: ineke.baan@hvhl.nl. Mocht u bij voorbaat al interesse hebben om mee te doen in dit onderzoek, dan kunt u dat ook aangeven bij Ineke.

Keurmerk veilig ondernemen

Aed overzicht hemrik

Bedrijvenvereniging De Hemrik

Contactgegevens

Bedrijvenvereniging De Hemrik
Postbus 7504
8903 JM Leeuwarden

mail icon secretaris@dehemrik.nl