Lid wordenvind het op de hemrik

Jaarvergadering di 17 november

Het bestuur nodigt u graag uit voor de jaarvergadering van de bedrijvenvereniging. In deze tijd, met alle coronabeperkingen, kiest het bestuur om deze vergadering te houden als Skype bijeenkomst en wel op dinsdag 17 november, aanvang 16.30 uur.
U kunt u aanmelden voor deze bijeenkomst door een mail te sturen naar secretaris@dehemrik.nl. Een kwartier voor de vergadering ontvangt u een link in uw mailbox naar Skype om aan deze jaarvergadering deel te nemen.
De agenda en de notulen kunt u ook downloaden door op onderstaande rode links te klikken.
Het bestuur hoopt op een grote deelname.

A G EN D A
 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen algemene ledenvergadering 2019
 4. Jaarrekening 2019 en begroting 2020
  - toelichting door René Kempen, penningmeester
  - verslag kascommissie
  - benoeming nieuw lid kascommissie, aftredend Sjoerd Boersma.

  Het bestuur stelt voor om op de contributie van € 175,00 voor 2021 een eenmalige korting te verlenen van € 75,00 in verband met het feit dat er in 2020 na juli geen ledenactiviteiten meer zijn gehouden.

 5. Bestuurlijke zaken
  -Jaarverslag in beeld en woord

  Bestuurssamenstelling
  -Petra Knol is tussentijds afgetreden in juli 2019.
  Het bestuur stelt voor René Tuinenga te benoemen als opvolger van Petra Knol in het bestuur. René draait al een tijdje mee in het bestuur.
 6. Lange termijn visie de Hemrik, een toelichting over de stand van zaken.
 7. Jaarverslag van de Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

Keurmerk veilig ondernemen

Aed overzicht hemrik

Bedrijvenvereniging De Hemrik

Contactgegevens

Bedrijvenvereniging De Hemrik
Postbus 7504
8903 JM Leeuwarden

mail icon secretaris@dehemrik.nl